ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Toepasselijkheid en tegenstelbaarheid

1.1. De activiteiten van DeSmedt Group bv  (met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, KBO 0438.127.224, hierna ‘Django Wood Floors’), en de rechtsverhouding met de klant (hierna de “Klant”) worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene en bijzondere voorwaarden an de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van de contractuele verhouding.

1.2. De algemene en bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van de contractuele verhouding.

1.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Django Wood Floors houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  1. Prijzen

2.1. Prijslijsten die door Django Wood Floors worden ter beschikking gesteld van de klant, gelden slechts ten titel van inlichting, zijn aangeduid in euro en exclusief belastingen, taksen en/of heffingen.  

2.2. Aan zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend en Django Wood Floors behoudt zich te allen tijde het recht voor deze aan te passen en deel te laten uitmaken van de contractuele verhouding.

2.3. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen en diensten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de Klant om de overeenkomst op te zeggen.

2.4. Indien de Django Wood Floors aantoont dat op het moment van uitvoering van de overeenkomst de prijs van grondstoffen / materialen, lonen, energie of enige andere vaste en/of variabele kosten gestegen is met ten minste 10%, wordt, op eenvoudig verzoek van Django Wood Floors, de prijs ten belope van maximaal 80% van de totale prijs, uitsluitend voor het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de desbetreffende kost, in dezelfde mate als de prijsstijging verhoogd en dit volgens de gebruikelijk formule die geldt voor de openbare aanbestedingen, namelijk p = P (04, x s/S x 0,4 x i/I + 0,2), waarbij ‘P’ staat voor de in deze offerte vastgestelde basisprijs (excl. de bedragen onder art. 2.3).

 

  1. Offertes en bestellingen

3.1. Ieder aanbod wordt door Django Wood Floors vrijblijvend gedaan. Een overeenkomst komt pas geldig tot stand wanneer de Klant het aanbod van Django Wood Floors uitdrukkelijk aanvaardt binnen de gestelde termijn, dan wel wanneer de Klant, na het doorsturen van de bestelling, per e-mail of anderszins, een bestelbevestiging (bijv. proforma of factuur) van Django Wood Floors ontvangt.

3.2. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de Klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met deze derde betreffende de betaling van de verschuldigde bedragen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

3.3. Wanneer de Klant de bestelling wenst te annuleren spijts de (leveranciers)bestelling of productie, zal deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling, tenzij de werkelijke schade die Django Wood Floors heeft geleden ingevolge de annulering, hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. In dat geval heeft Django Wood Floors recht op volledige schadeloosstelling door de Klant.

Django Wood Floors heeft te allen tijde het recht de annulering na bestelling of productie te weigeren en de uitvoering van de overeenkomst na te streven. Annulering nadat de uitvoeringsdatum werd ingepland en / of na het aanvatten van de uitvoering is niet meer mogelijk.

3.4 Hoeveelheden worden altijd aangegeven in vermoedelijke hoeveelheden, ook al werd dit niet uitdrukkelijk vermeld. Indien de werkelijk geleverde hoeveelheid materialen afwijkt van de offerte, bestelling of proforma worden de aantallen aangepast en in meerprijs, zoals de prijs geldt op het ogenblik van de aanpassing van de hoeveelheden, doorgefactureerd.

  1. Facturatie en betaling

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden de facturen van Django Wood Floors contant en zonder korting of inhouding betaald op de vervaldag op haar maatschappelijke zetel of bankrekening. Alle kosten, waaronder disconto en bankkosten zijn integraal ten laste van de Klant.

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: 1) een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag en 2) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

4.3. Bij wanbetaling behoudt Django Wood Floors zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de bestelde werken te staken, indien de Klant geen gevolg geeft aan de aanmaning van Django Wood Floors, alsook om eventuele kortingen vervallen te verklaren.

4.4. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van de overeenkomst als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist, uit te stellen.

4.5. Indien Django Wood Floors betalingsfaciliteiten toestaat of betaling in termijnen werd overeengekomen, brengt de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle vervallen en niet vervallen termijnbetalingen met zich mee.

4.6. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op de invorderings- en procedurekosten, dan op intresten, vervolgens op de schadevergoedingen en tot slot op de openstaande (saldi der) factu(u)r(en) (van oud naar recent), en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de Klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

4.7. Het is de Klant nimmer toegestaan om eventuele schades in te houden op betalingen en/of te verrekeningen met de facturen.

4.8. Eventuele protesten dienen Django Wood Floors te bereiken binnen de 10 dagen na verzending van de factuur, evenals dient een protest gemotiveerd te zijn. Zulks op straffe van verval.

4.9. Het is Django Wood Floors te allen tijde toegelaten de Klant een voorschot te verzoeken.

  1. Leveringstermijn en leveringsmodaliteiten

5.1. Django Wood Floors levert de goederen op het tijdstip en de plaats bepaald in de bestelbevestiging, dan wel nadien schriftelijk overeengekomen.

5.2. Bij afhaling of levering van de goederen worden deze goederen geacht in goede staat ontvangen te zijn door de Klant, bij gebreke aan opmerkingen op de leveringsbon.

5.3. Wanneer de Klant weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag, nutteloze verplaatsingskosten, wachttijden, e.d. voor rekening van de Klant (dit i.o.m. art. 6.1.).

  1. Uitvoeringstermijn en uitvoeringsmodaliteiten

6.1. Indien de Klant bijkomende / wijzigende / aanvullende werken vraagt, dan wel indien deze nodig blijken, heeft dit een verlenging van de uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze werken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie en kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Deze werken worden aangerekend aan 50,00 EUR per man/uur (excl. BTW), vermeerderd met eventuele vracht- en verplaatsingskosten en materiaalprijzen (zoals deze gelden op het ogenblik van uitvoering).

6.2. Elke te voorziene leveringsmoeilijkheid moet door de Klant onmiddellijk aan Django Wood Floors worden medegedeeld. Django Wood Floors kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals wegeniswerken waarvan geen melding werd gemaakt, leveringsplaatsen die hoger zijn dan door de Klant aangegeven, toegangsafstand van meer dan 10 meter tussen het lospunt en de deurdrempel, te smalle trappen of liften, het niet voorzien van de elektriciteit en / of water dan wel het uitvallen van deze, e.d..

6.3. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest worden gehouden bij de levering, niet worden gemeld bij de bestelling en buiten de normale proporties liggen, behoudt Django Wood Floors haar het recht voor deze aan te rekenen i.o.m. art. 6.1.

6.4. Alle vloeren worden geplaatst in de legrichting door Django Wood Floors beslist, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.5. De volgende uitvoeringsmodaliteiten gelden:

- De Klant zal er zorg voor dragen dat de plaatsen waar Django Wood Floors werkzaamheden zal uitvoeren goed bereikbaar, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen zijn en dat Django Wood Floors er haar materialen zal kunnen plaatsen in veilige omstandigheden.

- De Klant zal steeds de nodige signalisatie (verkeersborden, verlichting) en veiligheidsvoorzieningen (leuningen en andere CBM) voorzien worden op de plaats waar Django Wood Floors haar werkzaamheden zal uitvoeren.

- De Klant dient steeds alle voorzorgen te nemen om de montage mogelijk te maken. Zo zal de Klant ervoor zorgen dat elektriciteit en water op de werf aanwezig is en dat Django Wood Floors hier gratis van gebruik mag maken

- De Klant zal steeds zelf alle schikkingen treffen om beschadiging aan het gebouw en goederen te voorkomen (afdekken vloeren, meubels, e.d.). Beschadigingen ten gevolge van het onvoldoende nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen aan Django Wood Floors niet ten laste worden gelegd

- De montage van houten deuren gebeurt steeds op en/of tussen de aanwezige materialen (bijv. dorpels, muurverankeringen, e.d.) waarbij Django Wood Floors nimmer verantwoordelijk is voor de kwaliteit / plaatsing en de gevolgen van deze.

- De Klant dient steeds zorg te dragen dat in de uitvoeringsplaatsen geldt: een vochtigheidsgraad tussen de 55% en 75% en een minimale temperatuur van 16°C.  Django Wood Floors kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden indien dit niet het geval zou zijn.

  1. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen en hun toebehoren gaat op de klant over op het ogenblik van levering.

7.2. De goederen blijven eigendom van Django Wood Floors blijven zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen niet volledig heeft vervuld (met inbegrip van de verwijlsintresten, de schadebedingen en de invordering- en procedurekosten). Zo lang de Klant niet voldaan heeft aan alle verplichtingen, is het deze verboden om over de goederen te beschikken, dan wel deze te verzwaren op enigerlei wijze (bijv. een pand).

Bij gebreke aan betaling heeft Django Wood Floors, nadat de Klant is aangemaand tot betaling en hij geen gevolg heeft gegeven aan de aanmaning, het recht om de goederen met inbegrip van hun toebehoren, terug te nemen waar ze zich ook bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer en dergelijke ten laste zullen vallen van de Klant.

  1. Waarborg

8.1. De goederen van Django Wood Floors zijn, indien de Klant voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en verplichtingen gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De waarborg is strikt beperkt tot herstelling of vervanging. Vervangstukken en werkuren die onder de garantie vallen zijn gratis. Verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan 0,50 EUR/km met een minimum van 20,00 EUR.

8.2. Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn indien, op het ogenblik van de levering (m.b.t. de goederen), dan wel bij het beëindigen van de werken, de Klant geen opmerking heeft geformuleerd. Tussentijdse betalingen van de facturen houdt tevens een aanvaarding in de van de zichtbare gebreken die op dat ogenblik bestonden. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken is beperkt tot een periode van 2 jaar na beëindiging van de werken. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits zij ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Klant kennis had of had moeten hebben van het gebrek.

8.3. De waarborg geldt slechts indien de Klant voldaan heeft aan de gestelde verplichtingen en indien de geleverde goederen worden gebruikt in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten.

8.4. De waarborg vervalt bij gebreke aan volledige betaling en/of nadat de Klant de goederen heeft gewijzigd.

8.7. Bij herstellingswerken buiten garantie gelden de op dat moment in voege zijnde prijzen.

  1. Aansprakelijkheid en exoneratiebedingen

9.1. De Klant is verantwoordelijk voor de ondergrond, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en stabiliteit van de constructie en de inplanting van de door Django Wood Floors uit te voeren werken.

9.2. Django Wood Floors kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor werktechnieken die door de Klant of diens aangestelden worden opgelegd (ook indien geen voorbehoud werd geformuleerd).

9.3. Indien Django Wood Floors aansprakelijk wordt gesteld, zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de directe en materiële schade met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie of personeelskosten en/of vorderingen van derden en dit voor een maximaal bedrag, zoals gedekt door haar verzekering. Indien geen verzekeringsdekking voorhanden is, om welke redenen dan ook, is haar gehoudenheid beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW), vermeerderd met 10%.

9.4. Django Wood Floors is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis of schadeloosstelling in geval van overmacht.. Als overmacht wordt beschouwd iedere gebeurtenis die het redelijkerwijze moelijker maakt om verder te werken, zodat zulks niet verwacht kan worden. Daaronder wordt verder begrepen meer begrepen: algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste of onderbrekingen in vervoermiddelen en /of grondstoffen en / of materialen, gebrek aan drijfkracht, besmettelijke ziekten / pandemieën, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden zoals vorst en zware regenperiode, overstromingen, grote droogte, een algemeen bekend tekort aan geschoolde arbeidskrachten en / of de bevoorrading van materialen, uitvallen van nutsvoorzieningen en in het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de normale gang der werken of de leveringen tot gevolg kan hebben.

  1. Toepasselijk recht & forumkeuze

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Django Wood Floors en de Klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

×